Refleksioner : Indexhibit

Copyright 2010-2022

Refleksioner (Reflections)
Refleksion #2. 2010-2011. 80x58 cm. Photo. Lambda print. Facemounted on plexiglass.
Refleksion #3. 2010-2011. 50x45 cm. Photo. Lambda print. Facemounted on plexiglass.
Refleksion #1. 2010-2011. 60x60 cm. Photo. Lambda print. Facemounted on plexiglass.
Refleksion #4. 2010-2011. 100x74 cm. Photo. Lambda print. Facemounted on plexiglass.